HƯỚNG DẪN CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ NĂM 2022 (HCM)

Ngày 18/02/2022, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế về phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định 05/2022/QĐ-UBND.
Theo đó, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như sau:
Thứ nhất, chậm nhất 30 ngày làm việc, kể từ ngày người có đất bị thu hồi, người bị ảnh hưởng nhận được Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Thứ hai, trường hợp cơ quan Nhà nước chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi, người bị ảnh hưởng còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp.
Thứ ba, trường hợp người có đất thu hồi, người bị ảnh hưởng không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chưa hoàn thành các thủ tục thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi số tiền bồi thường, hỗ trợ (nếu có bố trí tái định cư thì phải khấu trừ giá trị tái định cư) vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.
Thứ tư, nếu người có đất thu hồi chưa đồng ý nhận tiền vì khiếu nại, tranh chấp hoặc lý do khác nhưng đã chấp hành bàn giao diện tích đất thu hồi cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện gửi tiền bồi thường, hỗ trợ (nếu có bố trí tái định cư thì phải khấu trừ giá trị tái định cư) vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.
_____________________
“NHAPHONET.VN”
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 097.162.5969
274808906_126770089894059_4747040273092566392_n
Chuyên mục: Tin tức bất động sản