Bản Đồ Quy Hoạch Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

hành phố Thái Bình là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thái Bình, là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, quốc phòng… của tỉnh và cũng là một trong 8 thành phố của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Quy hoạch sử dụng đất

Đến năm 2025:

Tổng diện tích toàn bộ khu kinh tế 1à 30.583 ha, trong đó có các loại đất chính như sau:

 • Đất trung tâm điện lực: 853 ha.
 • Đất xây dựng các khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp: 8.020 ha
 • Đất khu cảng: 500 ha.
 • Đất khu dân dụng đô thị: 1.410 ha.
 • Đất các khu du lịch, dịch vụ tập trung: 2.345 ha.
 • Đất khu dân cư nông thôn: 2.750 ha.
 • Đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản: 6.705 ha.
 • Đất giao thông đổi ngoại; đường chính, đường liên khu vực: 2.482 ha.
 • Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 45 ha…

 Đến năm 2040:

Tổng diện tích toàn bộ khu kinh tế 1à 30.583 ha, trong đó có các loại đất chính như sau:

 • Đất trung tâm điện lực: 853 ha.
 • Đất xây dựng các khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp: 8.020 ha
 • Đất khu cảng: 500 ha.
 • Đất khu dân dựng đô thị: 3.000 ha.
 • Đất các khu du lịch, dịch vụ tập trung: 3.110 ha.
 • Đất khu dân cư nông thôn: 2.550 ha.
 • Đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản: 5.985 ha.
 • Đất giao thông đối ngoại; đường chính, đường liên khu vực: 2.918 ha.
 • Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 45 ha.

quy hoạch Thái Bình

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thái Bình

Chuyên mục: Quy hoạch