Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang được thể hiện trên bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyên Quang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Trung tâm hành chính của tỉnh là Thành phố Tuyên Quang, cách trung tâm Hà Nội 131 km. Tổng diện tích của tỉnh là 5.867,9 km².

Tỉnh Tuyên Quang có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn; phía  tây giáp tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái; phía nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc; phía bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng.

Tỉnh Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 6 huyện với 138 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 6 thị trấn và 122 xã.

Về quy hoạch, ngày 18/9/2020 UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định số 378/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kyd 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục đích: Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cho cơ quan lập Quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, chất lượng theo quy định của Luật Quy hoạch.

Đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lập Quy hoạch tỉnh; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

Yêu cầu: Lập Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, đồng thời và thống nhất giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn huyện, thành phố nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Việc xây dựng các nội dung của Quy hoạch tỉnh, lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cần được tiến hành đồng thời, khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương, Sở, ngành, huyện, thành phố và đơn vị tư vấn có liên quan, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

Cơ quan lập Quy hoạch, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phải xác định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của các cấp chính quyền trong tỉnh cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp nhân lực để tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

quy hoạch Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Tuyên Quang 2

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang được thể hiện trên bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 

 

Chuyên mục: Quy hoạch