Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long với những nội dụng cụ thể như:

Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm:

  • Diện tích, cơ cấu các loại đất
  • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
  • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể
  • Danh mục các công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, thành phố Vĩnh Long.

Phương án quy hoạch sử dụng đất TP. Vĩnh Long được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

quy hoạch tp Vĩnh Long

Chuyên mục: Quy hoạch